De uitdaging

Op dit moment worden er voor deze vacature tijdelijk geen sollicitaties meer in behandeling genomen. 

Profiel Raad van Toezicht

Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat de leden gezamenlijk beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de geboden begeleiding, educatie en analyse, de organisatie en de bedrijfsvoering te kunnen beoordelen. Elk lid is een generalist maar met een eigen specialisme om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de organisatie als geheel. Het profiel van de Raad van Toezicht als geheel dient ertoe te leiden dat de Raad zodanig is samengesteld dat:

 • Er voldoende affiniteit met de werkwijze in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de organisatie in het bijzonder aanwezig is.
 • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale, bedrijfskundige, etc. deskundigheden en achtergronden. De leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurders onafhankelijk en kritisch opereren.
 • Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurders.

Profiel kandidaat

 • Een Academisch of Hbo+ werk- en denkniveau.
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in het onderwijs, politiek of maatschappelijke organisaties. Affiniteit met de doelstelling en de functie van de organisatie.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.
 • De capaciteit en de mentaliteit om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de raad van bestuur te beoordelen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Het vermogen om in teamverband te functioneren.
 • Voldoende toewijding en beschikbaarheid.

Vanwege de dynamische omgeving waarin Horizon begeleiding opereert waaronder (gemeentelijke) aanbestedingen, de verhouding tussen overhead en de omvang van de organisatie en de focus op intrinsieke groei dan wel groei door bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden dient het profiel van het nieuwe lid van de Raad van Toezicht hierop aan te sluiten. Daarnaast geldt dat vanwege de kleine structuur van Horizon begeleiding de vergaderingen van en onderlinge omgang binnen de Raad van Toezicht zich kenmerken door een informeel karakter waarbij openheid en transparantie het devies zijn.

Horizon Begeleiding

Horizon begeleiding (www.horizonbegeleiding.nl) biedt perspectief aan jongeren en (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), angststoornis of daarmee vergelijkbare problematiek en daardoor ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling op een of meerdere levensgebieden. Vanuit oprechte betrokkenheid creëert Horizon begeleiding  ontwikkelingsmogelijkheden op een manier die bij hen past. Met als doel dat zij voldoende eigen regie krijgen, een hogere kwaliteit van leven ervaren en op maat kunnen participeren in de maatschappij. De drie pijlers waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd geschiedt middels begeleiding, educatie en analyse. Vertrekpunt van alle activiteiten binnen Horizon begeleiding is de vraag van de jongeren en (jong)volwassenen. Om zorg op maat te kunnen bieden, is het essentieel om aan te sluiten bij hun zorgvraag en ontwikkelniveau. Horizon begeleiding zoekt naar manieren om maatschappelijk uitval te voorkomen of te herstellen.

Kernwaarden van Horizon begeleiding zijn; voor iedereen een plek, oprechte betrokkenheid en “Wij zien altijd een oplossing”.
Horizon begeleiding is opgericht in 2007, zij is actief in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, momenteel zijn er 70 mensen werkzaam.

Organisatie
De organisatie wordt geleid door een tweehoofdige directie. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Horizon begeleiding haar sociaal maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de gestelde financiële kaders, waarbij de positie van de cliënt en de relatie tussen cliënt en medewerker centraal staat en alle belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. De rollen voor de Raad van Toezicht zijn: de toezichthoudende rol, de sparring-partner rol en de werkgeversrol.

In verband met een promotie en een verhuizing van 2 leden van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar 2 nieuwe leden.

Ga de uitdaging aan

Spreekt het je aan en kun je voldoen aan het gestelde profiel? Solliciteer meteen!

Solliciteren